Cookiebeleid

Dit document bevat informatie over de technologieën die deze Website in staat stellen de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar informatie verzamelen en opslaan (bijvoorbeeld door het gebruik van cookies) of middelen gebruiken (bijvoorbeeld door het uitvoeren van een script) op het apparaat van de Gebruiker wanneer deze interactie heeft met deze Website. Eenvoudigheidshalve worden deze technologieën in dit document kortweg aangeduid als "traceerinstrumenten", tenzij er reden is om een onderscheid te maken.
Bijvoorbeeld, hoewel Cookies zowel in web- als in mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het ongepast zijn om over Cookies te spreken in de context van mobiele toepassingen, aangezien dit Tracking Tools zijn die de aanwezigheid van een browser vereisen. Daarom wordt in dit document de term Cookie alleen gebruikt om specifiek te verwijzen naar dat specifieke type traceerhulpmiddel. Duur en verval van cookies en andere soortgelijke traceerinstrumenten kunnen variëren, afhankelijk van wat is ingesteld door de verantwoordelijke voor de verwerking of elke externe leverancier. Sommige daarvan vervallen aan het einde van de browsersessie van de gebruiker.
In aanvulling op hetgeen hieronder in de beschrijving van elk van de categorieën is vermeld, kunnen Gebruikers meer gedetailleerde en bijgewerkte informatie over de duur, alsmede alle andere relevante informatie - zoals de aanwezigheid van andere Tracking Tools - verkrijgen in het privacybeleid van de respectieve derde aanbieders (via de verstrekte links) of door contact op te nemen met de Controller

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de werking van deze Website en de levering van de Dienst te verzekeren

Deze Website gebruikt Cookies die gewoonlijk worden aangeduid als "technische" of andere gelijkaardige Tracking Tools om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn om de werking of de levering van de Dienst te verzekeren. Technische cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de Site en om de gebruiker een vlotte navigatie te bieden zonder vertraging (bijvoorbeeld om de toegang tot gereserveerde zones te behouden zolang de gebruiker op de Site blijft), alsook om de diensten die de gebruiker tijdens zijn of haar navigatie aanvraagt, correct aan te bieden.
Het zijn dus instrumenten die door de Controller worden gebruikt om bijvoorbeeld een efficiënte navigatie, de stabiliteit van de sessie, de duurzaamheid van de aanmelding en de voorselectie van het gekozen navigatieland te garanderen. Ze dienen ook om de keuzes van de gebruiker te onthouden met betrekking tot de weergave van bepaalde elementen van de pagina, zoals informatie- en communicatiebanners.
Zoals reeds vermeld, is voor het gebruik van technische cookies en de daarmee verband houdende verwerking geen voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist. De rechtsgrondslag die de verwerking van de desbetreffende gegevens mogelijk maakt, is namelijk de uitvoering van rechtstreeks door de betrokkene gevraagde diensten (art. 6.1, b) van Verordening (EU) 2016/679 - "GDPR").

Andere activiteiten waarbij Tracking Tools worden gebruikt
ANALYTISCHE COOKIES

In overeenstemming met de meest geavanceerde Europese richtlijnen voor de installatie van dit specifieke type cookie, gebruikt de Site zowel eerste- als derde-analyse. Cookies van derden verzamelen met name informatie over het gebruik van de Site door de gebruikers (aantal bezoekers, bezochte pagina's, verblijfsduur, conversies, enz.) Deze informatie wordt door de Eigenaar met name gebruikt om de functionaliteit van de Site te verbeteren, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om eventuele fouten te registreren die door de gebruikers worden ontdekt en zo te zorgen voor een vlottere en directere navigatie. Deze cookies verzamelen alleen gegevens in geaggregeerde vorm, zodat de gebruikers op geen enkele manier identificeerbaar zijn, en worden gelijkgesteld met technische cookies.

De site gebruikt geen marketing- of profileringscookies, ook niet die van derden.
De site gebruikt geen marketing- of profileringscookies, ook niet die van derden.

MNLG Srl, Via Rasi Spinelli 194, 47521 Cesena (FC )
E-mailadres van de eigenaar: privacy@sormagroup.com
Aangezien het gebruik van Tracking Tools van derden op deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, dient elke specifieke verwijzing naar Tracking Tools van derden slechts als indicatief te worden beschouwd. Voor volledige informatie worden Gebruikers vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen van de respectieve diensten van derden die in dit document worden genoemd. Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van trackingtechnologieën, worden Gebruikers uitgenodigd contact op te nemen met de Eigenaar indien zij meer informatie wensen over het gebruik van dergelijke technologieën op deze Website.

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Sorma Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is op het volgende e-mailadres: marco.manganiello@rps-dati.com of op mobiel 3384283908.

GEBRUIKERSRECHTEN

De gebruiker kan te allen tijde en zonder enige formaliteit zijn rechten uit hoofde van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens uitoefenen door de houder ervan te verzoeken:

  • toegang: om bevestiging te krijgen of gegevens die op hem betrekking hebben al dan niet worden verwerkt, alsmede een nadere toelichting op de in deze mededeling bedoelde informatie, en om de gegevens zelf te ontvangen, binnen redelijke grenzen;
  • rectificatie: om rectificatie of aanvulling van de verstrekte of anderszins door de verantwoordelijke voor de verwerking bewaarde gegevens te verkrijgen, indien deze onjuist zijn;
  • wissing: om uw gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verkregen of verwerkt, te laten wissen als ze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, of als er geen geschillen of controverses meer zijn, of als u uw bezwaar tegen de verwerking intrekt, of in geval van onrechtmatige verwerking, of als er een wettelijke verplichting bestaat om ze te wissen;
  • beperking: om een tijdelijke blokkering van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR van toepassing is;
  • verzet: f acing zodat de verantwoordelijke voor de verwerking moet afzien van verdere verwerking van uw gegevens op basis van uw legitieme belang, tenzij er legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw eigen belang, bijvoorbeeld voor de uitoefening of verdediging van een recht in rechte;

Tot slot hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor gegevensbescherming.
Zoals hierboven aangegeven, is de verantwoordelijke voor de verwerking MNLG SRL, die kan worden gecontacteerd om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen of voor alle informatie betreffende de gegevensverwerking waarop deze verklaring betrekking heeft, per post naar Comitato Privacy Sorma Group, Via dell'Arrigoni 220, 47522 Cesena (FC) of naar het emailadres van de verantwoordelijke voor de verwerking privacy@sormagroup.com of naar het e-mailadres van de DPO: marco.manganiello@rps-dati.com